top of page

Wat is deeltijds onderwijs?

LET OP: Deeltijds onderwijs stopt en wordt vervangen door DUAAL onderwijs. Ontdek meer

Het stelsel van leren en werken combineert, voor elke individuele jongere, een component leren (15 u. per week) en een component werkplekleren (tussen 13 u. en 24 u. per week). Samen is dit min. 28 u. per week, wat een voltijds engagement betekent. Het stelsel voldoet als invulling van de deeltijdse leerplicht waaraan elke jongere onderworpen is.

Het is een systeem voor jongeren die deeltijds willen leren en werken. Iedere jongere volgt een individueel traject. Daardoor kan je op elk moment instappen in een opleiding. Bereik je het eindpunt van de opleiding, dan behaal je een certificaat. Maar tussentijds kan je ook reeds deelcertificaten behalen.

Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Deeltijds onderwijs kan je volgen vanaf 15 jaar en onder voorwaarden.

 • 15 jaar: je volgde de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs en je kan dit bewijzen aan de hand van schoolattesten.

 • 16 jaar: je kan instappen zonder bijkomende voorwaarden.

 • 18 jaar: je kan nog instappen als je meerderjarig bent - en dus niet meer leerplichtig - als:

  • je het secundair onderwijs nog niet volledig afmaakte; 

  • je jonger bent dan 25 jaar en;

  • je deeltijds tewerkgesteld bent in een aan de opleiding verwant arbeidscontract, m.a.w. je valt onder het tewerkstellingstraject 'arbeidsdeelname' (zie hieronder).

Daarnaast krijg je een screening om te peilen naar je arbeidsrijpheid, je motivatie, je interesses en je eerder verworven competenties. Dit is met de bedoeling om het onderdeel werkplekleren in te vullen.

Deeltijds werken (tewerkstellingstraject)

Na de screening krijg je een trajectbegeleiding op jouw maat. Deze begeleiding helpt je mee de stap te zetten naar werkvloer via een tewerkstellingstraject. De trajectbegeleider is verbonden aan het Centrum Deeltijds Onderwijs. Zij of hij begeleidt je doorheen je volledige opleiding.

Het traject kan ingevuld worden via:

 • Naadloos Flexibel Traject (NAFT);

 • aanloopcomponent:

  • focus vorming;​

  • focus werkervaring;

 • arbeidsdeelname of reguliere tewerkstelling.​

We werken steeds in de richting van arbeidsdeelname. Je wil én kan echt werken. Je leert vakbekwaamheid op de werkvloer. 

Je werkt in een onderneming die gelinkt is aan de opleiding die je op school volgt. De sector dient deze werkplek goed te keuren:

 • bv. je kiest de opleiding kapper, dan kan je deeltijds werken in een kapsalon;

 • bv. je kiest de opleiding metselaar-voeger, dan kan je deeltijds werken bij een bouwbedrijf dat huizen bouwt.

Deeltijds werken

Deeltijds leren (les op school)

Een jongere is verplicht om tot 18 jaar op zijn minst deeltijds lessen te volgen. Dat is de leerplicht.

Als je een opleiding bij ons kiest, dan krijgt je naast het werkplekleren nog voor 15 u. les op school. 

Het grote voordeel is dat je - net als in het voltijds onderwijs - studiebewijzen kan behalen.

De 15 lesuren op school zijn als volgt samengesteld:

 • 7 u. algemene vakken

  • project algemene vakken (PAV) en moderne vreemde talen (MVT)

  • op niveau van 2de en 3de graad beroepssecundair onderwijs​;

  • aanpak volgens thema's of projecten;

  • met aandacht voor zorgverbreding;

 • 8 u. beroepsgerichte vorming​

  • in praktijklokalen op school;​

  • aandacht voor kennis, vaardigheden en attitudes die de werkgever verwacht op je werkplek;

  • gekoppeld aan de opleiding die je kiest.

Deeltijds leren

Statuut

 • Je bent verplicht ingeschreven bij de VDAB als deeltijds lerende.

 • Je mag geen studentenarbeid verrichten.

Statuut

Welke studiebewijzen kan je behalen?

Als je voldoet aan de voorwaarden (beëindigen van of slagen voor (een deel van) de opleiding), kan je één of meer van onderstaande studiebewijzen behalen.

 • een attest van verworven competenties;

 • een deelcertificaat van een module;

 • een certificaat van een opleiding - erkend door de bedrijfswereld;

 • een getuigschrift 2e graad secundair onderwijs;

 • een studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad secundair onderwijs;

 • een diploma secundair onderwijs.

diploma.JPG
bottom of page